Gazlay Family History
 

SearchPhotos

Photo: Alex Krupowski: Shelton Looms ID Pin

Alex Krupowski: Shelton Looms ID Pin
Description: This is the ID pin worn by Alex Krupowski when he was employed at Shelton Looms.
 
People Associated With This Photo
Alexander Krupowski